Volby 2013

Výbor regiónov

 

 

Úloha a poslanie Výboru regiónov (Výbor, VR)

Výbor regiónov nepatrí medzi EÚ inštitúcie. Je najmladším orgánom EÚ. Bol založený na základe  Zmluvy z Maastrichtu a jeho prvé zasadnutie sa uskutočnilo v marci 1994. Zasadnutia Výboru sa konajú v Bruseli 5-krát ročne.

Výbor regiónov, ako to už z názvu vyplýva, je akýmsi hovorcom regiónov a samospráv v členských krajinách EÚ. Jeho hlavnou úlohou je reprezentovať záujmy samospráv a ich obyvateľov a zabezpečiť, aby informácie týkajúce sa politiky EÚ boli oznamované priamo regiónom.

Členmi VR môžu byť len zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy (prevažne ide o predsedov krajov, primátorov miest a starostov obcí). Vo väčšine členských štátov týchto zástupcov navrhujú združenia regionálnych alebo miestnych orgánov formou odporúčania (v mojom prípade Rada ZMOS). Tieto sa následne postupujú vláde daného štátu, ktorá ich po schválení zasiela Rade ministrov. Rada ministrov schválený zoznam oficiálne uverejní vo verejnom vestníku EÚ.

Výbor pre regióny pracuje na základe 3 princípov:

> subsidiarita - rozhodnutia musia byť prijímané čo najbližšie k občanovi EÚ,

> blízkosť - vlády musia byť čo najbližšie k občanom, aby bola zabezpečená transparentnosť pri ich vládnutí,

> partnerstvo - európska, národná, regionálna a lokálna správa musia navzájom spolupracovať.

Európska komisia, Parlament a Rada EÚ musia konzultovať s Výborom všetky návrhy pred prijímaním akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré majú dopad na regionálnu alebo lokálnu úroveň. Takýmito oblasťami sú: hospodárska a sociálna súdržnosť, transeurópska infraštruktúrna sieť (energetika, telekomunikácie, doprava), zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra. Výbor regiónov pri posudzovaní legislatívnych návrhov EÚ vychádza z troch základných princípov - subsidiarity, blízkosti k občanovi a partnerstva.

 

Zloženie Výboru regiónov:

Výbor regiónov má 350 riadnych členov, predstaviteľov miestnych a regionálnych samospráv a taký istý počet náhradníkov. Výbor si volí svojho predsedu a podpredsedu. Predseda a prvý podpredseda sú volení členmi výboru na obdobie dvoch rokov. Úlohou predsedu je vedenie plenárnych zasadnutí a reprezentovanie výboru vo vonkajších vzťahoch. Súčasnou predsedníčkou Výboru regiónov je Fin Markku Markkula, podpredsedom Belgičan Karl-Heinz Lambertz .

Výbor si takisto volí aj Úrad (tzv. Grémium / Bureau) na 2 roky. Úrad má 60 členov, ktorých počet za členský štát odráža národnú a politickú rovnováhu a zodpovedá za implementáciu politického programu Výboru. Úrad pozostáva z jedného predsedu a jedného prvého podpredsedu, 27 podpredsedov za každý členský štát, 4 predsedov politických skupín a 27 ďalších členov. Zasadá sedemkrát do roka a jeho úlohou je organizovať priebeh plenárnych, zostavovať politický program VR, poverovať komisie vypracovaním stanovísk a rozhodovať o vypracovaní stanovísk z vlastnej iniciatívy.

Zastúpenie členských štátov vo VR:

 Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo - 24

Poľsko, Španielsko - 21

Rumunsko - 15

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko - 12

Dánsko, Írsko, Fínsko, Slovensko, Litva - 9

Malta - 5

Politické skupiny vo VR

 Členovia VR sú združení v politických skupinách. Vo výbore regiónov sú nasledovné politické skupiny:

  1. Európska ľudová strana (EĽS – EPP-ED),

  2. Strana európskych socialistov (SES, PES),

  3. Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE)

  4. Únia za Európu národov – Európska aliancia (ÚEN – EA)

  5. Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (ECR)  

 

Komisie vo VR

Výbor regiónov pracuje v rokoch 2015-2020 v nasledujúcich špecializovaných komisiách:


Komisia ECON-VI
Komisia pre hospodársku politiku
Komisia SEDEC-VI
Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru
Komisia CIVEX-VI
Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti 
Komisia ENVE-VI
Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku 
Komisia NAT-VI
Komisia pre prírodné zdroje 
Komisia COTER-VI    
Komisia pre politiku územnej súdržnosti
                         
 

 
Slovenská delegácia vo VR
 
Slovenskú delegáciu tvorí deväť členov a 9 náhradníkom. Vedúcim slovenskej delegácia je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.
V súčasnosti sú miesta pre slovenských členov a náhradníkov vo Výbore regiónov rozdelené tak, že regionálnym orgánom (samosprávnym krajom) prislúcha päť kresiel a miestnym orgánom (mestám a obciam) prislúchajú štyri kreslá.
 
Zloženie slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ na funkčné obdobie 2010-2015
 
Riadni členovia                                        Náhradníci

Milan Belica
predseda Nitrianskeho SK
Vladimír Bajan
starosta m.č. Petržalka
Pavol Frešo
predseda Bratislavského SK
Juraj Blanár
predseda Žilinského SK
Milan Ftáčnik
primátor hl. m. SR Bratislavy
Jozef Dvonč
primátor mesta Nitra
Peter Chudík
predseda Prešovského SK
Pavel Hagyari
primátor mesta Prešov
Ján Oravec
primátor mesta Štúrovo
Andrej Hrnčiar
primátor mesta Martin
Richard Raši
primátor mesta Košice
Božena Kováčová
starostka obce Jánova Lehota
Pavol Sedláček
predseda Trenčianskeho SK
Tibor Mikuš
predseda Trnavského SK
Zdenko Trebuľa
predseda Košického SK
Alexander Slavkovský
primátor mesta Liptovský Mikuláš
István Zachariaš
primátor mesta Moldava nad Bodvou
Marek Turanský
starosta obce Voderady

 
Zloženie slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ na funkčné obdobie 2015-2020
 
Riadni členovia                                        Náhradníci
Vladimír Bajan
starosta MČ Bratislava-Petržalka
podpredseda Bratislavského SK
Milan Belica
predseda Nitrianskeho SK
primátor Liptovský Mikuláš
predseda Bratislavského SK
podpredseda Prešovského SK
Peter Chudík
predseda Prešovského SK
primátor Kežmarok
primátor mesta Nitra
starosta Kladzany
starosta MČ Košice-Juh
predseda Trnavského SK
Augustín Hambálek
podpredseda Trnavského SK
starosta Dolný Lopašov
primátor hl. m. SR Bratislavy
podpredseda Trenčianskeho SK
István Zachariaš
podpreseda Košického SK
primátorka Prešov
 
Moje pôsobenie vo VR
 
Do Výboru regiónov som bol poverený v roku 2007 Radou ZMOS.  V súčasnosti som ako podpredseda KSK poverený Združením samosprávnych krajov SK8. Z dôvodu môjho členstva v Strane maďarskej koalície, som členom skupiny Európskych ľudových strán (EĽS) Výboru regiónov.  
Výbor regiónov je pre mňa predovšetkým zdrojom skúseností a poučení o fungovaní princípov Európskej únie. A to v prvom rade nie o inštitúciách, o tom ako funguje celý ten administratívny kolos v Bruseli, ale o tom, ako chápu európski politici – a hlavne volení predstavitelia obcí, miest a regiónov – v politike Európy tak dôležité pojmy, ako subsidiarita, partnerstvo, solidarita, tolerancia, súdržnosť, udržateľnosť. Pri rozhovoroch, pri študovaní materiálov Výboru regiónov, pri schvaľovaní stanovísk sa rozširuje môj politický obzor, moje poznanie a to následne chcem uplatňovať  a uplatňujem aj vo svojej praxi, pri riešení domácich problémov.  
 
Viackrát som sa presvedčil, že aj tieto – v Európe bežne používané a vžité – pojmy vieme v našich podmienkach interpretovať skreslene, nepravdivo, svojsky – tak, ako nám to vyhovuje.
Ako príklad by som chcel uviesť pojem subsidiarity. Vôbec to nie je nový pojem, definoval ho už pápež Pius XI. v roku 1931 vo svoje encyklike. My o ňom všeobecne vieme, že subsidiarita skrýva snahu, ba povinnosť riešiť veci čo najbližšie k vzniku problému a riešením problému poveriť orgán, ktorý je riešenému problému najbližšie. Mieste veci riešiť na úrovni miestnej samosprávy, regionálne veci riešiť na úrovni regionálnych samospráv. Ale definícia pojmu obsahuje aj ďalší bod, s ktorým sa u nás nezaoberáme, ktorý nepoznáme. Definícia hovorí aj tom, že nadriadený orgán musí pre orgány nižšieho stupňa vytvárať všetky predpoklady k tomu, aby orgán nižšieho stupňa vedel problém riešiť. A to už u nás funguje skôr naopak, nadriadený orgán sa snaží skôr brániť tomu, aby sa problém mohol riešiť na úrovni nižšej.
 
Na tomto krátkom, ale principiálnom príklade som sa snažil ukázať rozdielnosť vnímania pojmov u nás a v klasických demokraciách Európy. Učiť sa tieto pojmy užívať, vnímať ich ako každodennú politickú realitu, požiadavku aj nutnosť, k tomu mi pomáhala účasť na zasadnutiach orgánov Výboru regiónov. Učil som sa veci, problémy vnímať z nadhľadu, možno niekedy aj odtrhnúc sa od slovenskej politickej reality.
 
Pracujem v dvoch odborných komisiách Výboru regiónov. V komisii pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku ENVE a v komisii pre politiku územnej súdržnosti COTER. Sám som si tieto komisie vybral, pretože ma zaujímajú jednak témy ochrany životného prostredia a aj otázky cezhraničnej spolupráce.
 
Kontakt na Výbor regiónov
Adresa:
Rue Belliard 79,
B-1049 Brussels
Tel.: +32-2-2822 211             +32-2-2822 211      
Fax: +32-2-2822 896