Volby 2013

Sociálne byty, ETP Moldava, Budulovská / 20090323 / Studio 7S