Volby 2013

Pracovné príležitosti

Tým, ktorí by radi zavítali do Bruselu nielen ako turisti, či návštevníci, a majú záujem o prácu v EÚ inštitúciách, ponúkam niekoľko užitočných informácií a odkazov na konkrétne webové stránky. Rád sa s vami, milí Moldavčania, poradím a podelím o skúsenosti z môjho doterajšieho pôsobenia v orgánoch EÚ. Ako stály člen Výboru regiónov sa zaujímam o možností stážovať v tomto výbore, o náročnosť výberových konaní na Úrade pre výber pracovníkov v Bruseli, hovorím s europoslancami ako sa stať asistentom europoslanca, či stážistom v Dome slovenských regiónov. Nie je jednoduché zorientovať sa vo všetkých EÚ inštitúciách a hľadať, kde je vypísaný konkurz na obsadenie voľného pracovného miesta. Kompletný zoznam EÚ inštitúcií nájdete na www.europskaunia.sk/institucie. Odporúčam vám aj Manuál pre uchádzačov o prácu v EÚ inštitúciách, ktorý si stiahnete na tejto internetovej stránke:
 
V niektorých prípadoch sú pracovné možnosti alebo stáže aj finančne odmenené a niekde je odmenou za vykonanú prácu obrovská skúsenosť a získanie informácií o fungovaní Európskej Únie.
Od 1.mája 2009 Belgicko otvorilo svoj pracovný trh, čo znamená možnosť pre našich občanov zamestnať sa aj v rámci súkromných firiem v Belgicku. Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 45 tisíc pracovníkov. Približne šesťdesiat percent z nich t. j. asi 27 tisíc, tvoria zamestnanci v štruktúrach Európskej komisie.
 
Dom slovenských regiónov
Ak máte záujem stážovať v Dome slovenských regiónov odporúčam vám obrátiť sa na zástupcov jednotlivých krajov. Kontaktné údaje som uviedol v časti „Dom slovenských regiónov“ . Podmienkou stáže nie je regionálna príslušnosť, každý kraj má iné možnosti, požiadavky aj nároky na uchádzača.
 
Európska komisia a výber pracovníkov
Jednotlivých pracovníkov na stále pozície centrálne vyberá a výberové konania zabezpečuje Európsky úrad pre výber pracovníkov – EPSO. Uchádzači, ktorí majú záujem sa zúčastniť na určitom výberovom konaní, musia vyplniť on-line prihlasovací formulár a predložiť ho úradu EPSO pred stanoveným termínom ukončenia registrácie. Každé výberové konanie pozostáva z dvoch fáz – elektronického predbežného výberu v jednotlivých krajinách EÚ (a niektorých krajinách mimo EÚ) a hodnotenia, ktoré sa koná v Bruseli. Podrobné informácie o všetkých výberových konaniach sú uverejnené na web stránke http://europa.eu/epso  a taktiež aj v Úradnom vestníku Európskej únie.
Európska komisia - http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_sk.htm
 
Stáž v Európskom parlamente EP
Európsky parlament ponúka možnosť platených a neplatených stáží a „študijných návštev“ na Generálnom sekretariáte EP. Ich cieľom je, aby sa záujemcovia oboznámili s fungovaním EP a aby si doplnili informácie o Európskej Únii ako celku. Prihlásiť sa môžete na stáže všeobecného alebo žurnalistického zamerania (Schumanove štipendium), stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím, stáže pre prekladateľov a tlmočníkov.
 
Ak chcete získať viac informácií, odporúčam vám tieto kontakty:  
 
 
 
 
Stáž vo Výbore regiónov
Vo Výbore regiónov sa môže záujemca uchádzať o dlhodobú platenú stáž s dĺžkou trvania 5 mesiacov alebo o krátkodobú neplatenú stáž, ktorej cieľom je poskytnúť čo najviac informácií a skúseností o fungovaní Výboru regiónov a EÚ inštitúcií.
Program stáží je prioritne orientovaný pre mladých ľudí, z tohto dôvodu by mal mať uchádzač o stáž menej ako 32 rokov. V prípade individuálnych žiadostí však môže Výbor regiónov udeliť výnimky.
 
Viac informácií:
 
Odkazy na ďalšie pracovné a stážistické EÚ pozície :
 
 
 
Dvor audítorov