Volby 2013

PHSR mesta Moldava n/B do roku 2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa 1.4.2008 jednohlasne schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta pre roky 2008-2015. Je to dokument, ktorý určuje koncepčný rozvoj mesta pre nasledujúce roky. Plnenie cieľov tohto dokumentu je povinnosťou orgánov mesta. PHSR bolo zostavené na základe znalosti Národného strategického referenčného rámca (NSRR), ktorý Slovenská republika vyjednala s Bruselom, a ktorý určoval operačné programy, ciele a opatrenia, na ktoré budú v rokoch 2007-2013 vyhlasované výzvy na podávanie projektov v jednotlivých operačných programoch. Plán bol zostavený tak, aby umožňoval určitú voľnosť v riešení jednotlivých cieľov a zámerov, pretože ich riešenie je určené aj postupnosťou možností podávania projektov na fondy európskej únie.

Žiaľ európske peniaze sú aj nástrojom politického boja. Asi je to tak v každom štáte EÚ. Aj u nás sa v súčasnosti prehodnocuje NSRR, presúvajú sa peniaze medzi operačnými programami, a to sťažuje situáciu žiadateľov o európske fondy, pretože vnáša do systému určitú nestabilitu. Projekty, ktoré obce pripravili na základe poznania systému fungovania štrukturálnych fondov počas jednej vlády, sa v období nasledujúcej vlády môžu stať zbytočnými, pretože nástupom novej vlády sa menia podmienky, priority a práca vložená do prípravy projektov môže vyjsť navnivoč.

My sme sa snažili minimalizovať takéto riziká, a preto veľká časť zámerov a cieľov PHSR môže byť splnená už teraz, na ďalšej časti intenzívne môžeme pracovať. Dôležité je, aby ku koncu aplikačného obdobia PHSR sme vedeli preukázať splnenie definovaných cieľov, pretože vtedy sa ukáže komplexný prínos týchto riešení. Môžem prehlásiť, že za dva roky plánovaného obdobia trvajúceho ešte ďalších päť rokov, sme veľkú časť cieľov a predsavzatí splnili, a vo veľa prípadoch – aj keď nemáme ešte cieľ komplexne hotový –  sme na projektoch začali pracovať - väčšia, či menšia časť projektu je už hotová.

Pre možnosť overenia plnenia PHSR mesta, pre možnosť posúdenia toho, čo všetko sa v uplynulom období v meste vykonalo, vám Tu predkladáme kompletnú analytickú časť PHSR, z neho vychádzajúce projektové zámery, vyhodnotenie plnenia projektových zámerov, ako aj hodnotenie plnenia cieľov celého dokumentu PHSR. Verím, že nadobudnete presvedčenie, že v tomto meste sa v poslednom období vykonalo veľa práce, a že to nie je výsledkom horúčkovitého naháňania sa pred koncom volebného obdobia, ale koncepčnej práce založenej na poznaní potrieb mesta, jeho obyvateľov a možností poskytovaných štátom a Európskou úniou.