Volby 2013

XVI. Dni Moldavy, Koncert skupiny HEX, 30.6.2012