Volby 2013

Európsky parlament

Európsky parlament (EP)

http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

 

Úloha a poslanie  

Európsky parlament je strážcom európskych záujmov a ochrancom práv občanov EÚ. Takýto názov „Európsky parlament“ má od roku 1962. Prvé priame demokratické voľby do EP sa konali v roku 1979 a na jeho predsednícku stoličku zasadla žena - Simone Veil.
Európsky parlament (EP) je jedinou inštitúciou EÚ, ktorej poslanci sú volení v demokratických, priamych a všeobecných voľbách v jednotlivých členských štátoch EÚ. Reprezentuje približne pol miliardy občanov z 27 členských štátov EÚ. Európsky parlament je politickým fórom pre medzinárodné a vnútorné akcie EÚ, cez ktoré občania členských štátov sprostredkovane vplývajú na tvorbu a formovanie európskej politiky.
 
Parlament má tri hlavné úlohy:
1.      Schvaľuje európske zákony– spoločne s Radou v mnohých oblastiach politiky.
2.      Uplatňuje demokratický dohľad nad ostatnými inštitúciami EÚ, najmä nad Komisiou. Má právomoc schvaľovať alebo zamietať nomináciu komisárov a má právo žiadať odstúpenie Komisie ako celku.
3.      Právomoc nad rozpočtom. Parlament má spolu s Radou právomoc nad rozpočtom EÚ, a preto môže ovplyvňovať výdavky EÚ. Prijíma alebo zamieta rozpočet ako celok.
 
 
Poslanci EP
 
Počet kresiel v EP závisí od populácie každého členského štátu. Najväčší počet poslancov - 785 mal EP od roku 2007 do eurovolieb v roku 2009. Súviselo to so vstupom nových členských štátov do EÚ.  Zmluva z Nice stanovila, že celkový počet poslancov v EP sa od volieb v roku 2009 znížil na 736. Takýto počet poslancov (736) si volili členské štáty v posledných euro voľbách, ktoré sa konali 4. – 7. júna 2009. Slovensko tak oproti volebnému obdobiu 2004-2009 zastupuje v EP namiesto 14 iba 13 europoslancov.
 
Reformná Lisabonská zmluva však prináša ďalšiu zmenu a počet europoslancov sa mení od 1.12.2009 na 754. Tento stav by mal platiť do nasledujúcich volieb do EP v roku 2014, keď sa počet europslancov stanoví na 751.
 
Európsky parlament si volí svojho predsedu na dva a pol roka. Dňa 14. júla 2009  bol za predsedu EP zvolený bývalý poľský premiér Jerzy Buzek. Túto pozíciu bude zastávať do januára 2012. Predseda zastupuje EP navonok a spolu so 14 podpredsedami riadi prácu parlamentu a jeho orgánov.
 
Rovnosť mužov a žien: Zastúpenie žien v Európskom parlamente sa stále zvyšuje, viac než 1/3 poslancov predstavujú ženy. Slovenskú republiku zastupuje v EP 5 žien a 8 mužov.
 
 
 
 
Slovenskí europoslanci
 
 Edit Bauer ( EPP)                                                        Sergej Kozlík (ALDE)                                                                                                                                   
 edit.bauer@europarl.europa.eu                          sergej.kozlik@europarl.europa
 
 
Monika Flašíková – Beňová                                        Eduard Kukan                                       
                                                                                                                                                                                                 
Vladimír Maňka                                                            Alajos Mészáros
vladimir.manka@europarl.europa.eu                     alajos.meszaros@europarl.europa.eu                                                                                                                                 
     
                                                            
Miroslav Mikolášik                                                       Katarína Neveďalová
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu               katarina.nevedalova@europarl.europa.eu

                                                                        
 
Jaroslav Paška                                                             Monika Smolková
jaroslav.paska@europarl.europa.eu                       monika.smolkova@europarl.europa.eu

 
                                                                       
Peter Šťastný                                                               Anna Záborská
peter.stastny@europarl.europa.eu                         anna.zaborska@europarl.europa.eu

                                                                             
 Boris Zala
 
Politické skupiny
Poslanci Európskeho parlamentu sa v 736-člennom pléne zoskupujú podľa politickej a nie podľa národnej príslušnosti. Na princípe tohto zoskupovania sa vytvárajú základné politické skupiny či frakcie. Súčasný EP pozostáva zo siedmich politických skupín/frakcií a z nezaradených poslancov:
 
 •  EPP - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). V súčasnosti je najsilnejšou politickou skupinou EP, má spolu 265 poslancov. Na jej čele je Francúz Jozeph Daul. Zo slovenských poslancov EP do nej patria zvolení nominanti SDKÚ, KDH a SMK – Eduard Kukan, Peter Šťastný,  Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Edit Bauer a Alajos Meszáros.
 •  Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D).
Bývalí socialisti zmenili svoje označenie zo Strany európskych socialistov (PES) na Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) po tom, ako sa k skupine pridali poslanci talianskej Demokratickej strany. Frakcia má v EP 184 členov, medzi ktorými sú aj slovenskí poslanci za stranu Smer – SD: Monika Flašíková – Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová, Monika Smolková, a Boris Zala. Monika Flašíková – Beňová bude vo frakcii S&D zastávať jeden z podpredsedníckych postov. Predsedom je Nemec Martin Schulz.
 
 •  ALDE: Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu.
       Je treťou najpočetnejšou frakciou EP s 84 poslancami. Na jej čele stojí bývalý belgický
      premiér Guy Verhofstadt. Zo slovenských poslancov je členom skupiny Sergej Kozlík
      (Ľudová strana – HZDS).
 
 •  Zelení (Greens)/EFA: Skupina zelených/Európska slobodná aliancia. V EP ju zastupuje 55 poslancov. Šéfujú jej Daniel Coh-Bendit a Rebecca Harmsová.
 
·          Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Má 55 poslancov a  na čele je Timothym Kirkhopeom.
 
 • GUE/NGL: Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická
zelená ľavica zastupuje v EP 35 poslancov. Vedie ju Lothar Bisky.
 •  Európska sloboda a demokracia (EFD) . Je najmenšou politickou skupinou EP s 30 poslancami, vrátane slovenského Jaroslava Pašku zo SNS.
Nezávislí - Zvyšných 26 poslancov Európskeho parlamentu je neradených do žiadnej so siedmich frakcií.
 
Výbory Európskeho parlamentu
Okrem toho, že sa poslanci členia podľa politických skupín, rozdeľujú sa ďalej na základe svojho profesionálneho zamerania do 20 stálych výborov na základe pomerného systému. Sú to:
 • Výbor pre zahraničné veci
 • Výbor pre rozpočet
 • Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Výbor pre hospodárske a menové veci
 • Výbor pre rozvoj
 • Výbor pre medzinárodný obchod
 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • Výbor pre regionálny rozvoj
 • Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Výbor pre rybné hospodárstvo
 • Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • Výbor pre právne veci
 • Výbor pre ústavné veci
 • Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • Výbor pre petície
 
Výbory EP spravidla zasadajú v Bruseli. Predsedá im zvolený predseda. Na nich poslanci hlasujú o správach k prerokúvaným legislatívnym návrhom Európskej rady, Európskej komisie, vlastným iniciatívnym návrhom, správam, vyhláseniam a stanoviskám, ktoré vypracúva za výbor poverený spravodajca. Po prijatí uznesenia k nim sa správy prerokúvajú v politických skupinách a potom sa schvaľujú na plenárnych zasadaniach v Štrasburgu.

Okrem stálych výborov môže parlament vytvárať aj podvýbory a dočasné výbory, ktoré sa zaoberajú špecifickými problémami (napr. slintačka, ľudská genetika a nové technológie modernej medicíny), alebo vyšetrovacie výbory, ktoré vyšetrujú prípady nesprávneho postupu inštitúcií Európskej únie v otázkach komunitárneho práva.