Volby 2013

Európska komisia

 

Európska komisia je najvyšším výkonným orgánom Európskej únie. Sídli v jednej  z najprominentnejších budov, ktoré zastrešujú medzinárodné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie, v Berlaymonte. Do roku 1993 sa používal názov Komisia Európskych spoločenstiev. Pojem Európska komisia sa používa  od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Európskej únii, teda od  novembra 1993.

 

Európska komisia zastupuje záujmy EÚ ako celku, navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje aj rozpočet EÚ. Je zodpovedná za implementovanie rozhodnutí Parlamentu a Rady. Od svojho vzniku sa považovala za „strážkyňu zmlúv“.

 

Európska komisia má štyri hlavné úlohy:

  1. navrhovať zákonné normy Parlamentu a Rade,
  2. riadiť a implementovať politiku a rozpočet EÚ,
  3. presadzovať dodržiavanie európskych zákonov (spolu so Súdnym dvorom),
  4. zastupovať Európsku úniu na medzinárodnej scéne, napríklad na rokovaniach o dohodách medzi EÚ a inými štátmi.

 

Komisia je politicky zodpovedná Parlamentu, ktorý má právomoc rozpustiť celú Komisiu tým, že jej vysloví nedôveru. Jednotliví členovia Komisie musia odstúpiť, ak ich o to požiada predseda a ostatní komisári s tým súhlasia.

Zloženie Európskej komisie

Na čele Európskej komisie stojí jej predseda. Je navrhnutý kvalifikovanou väčšinou v Rade a schvaľuje ho Európsky parlament. Súčasným predsedom EK je José Manuel Barroso, ktorý spravuje toto kolégium už druhé funkčné obdobie.

Členovia EK sa nazývajú komisári. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, ráta s 27 členmi Európskej komisie, vrátane predsedu i Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú  politiku. Platí teda pravidlo: jedna krajina, jeden komisár.

Kandidátov na komisárov navrhuje každá členská krajina EÚ.  Komisári však nie sú v Európskej komisii reprezentantmi krajiny, ktorá ich delegovala, ale Európskej únie ako celku. Pri výkone svojej funkcie musia byť nestranní a objektívni. Nominácie komisárov schvaľuje Európsky parlament na funkčné obdobie 5 rokov. Predtým jednotliví kandidáti prechádzajú verejným vypočutím v príslušných parlamentných výboroch.

Každému z komisárov pridelí predseda EK  „rezort“ (istú oblasť alebo niekoľko oblastí, tzv. portfólio), za ktorý bude zodpovedať. Vo funkcii mu asistuje štáb spolupracovníkov (kabinet).

Aparát Európskej komisie sa rozdeľuje do takzvaných generálnych riaditeľstiev, ktoré sú analogické ministerstvám. Každé generálne riaditeľstvo sa zaoberá konkrétnou problematikou, na jeho čele je generálny riaditeľ, ktorý podlieha priamo konkrétnemu komisárovi. V portfóliu jedného komisára môže byť viacero generálnych riaditeľstiev.

Európska komisia zamestnáva okolo 25 000 „európskych“ štátnych zamestnancov – t. j. administratívnych úradníkov, expertov, prekladateľov, tlmočníkov a sekretársky personál.

Slovenské zastúpenie v EK

Novým slovenským komisárom sa od 1. októbra 2009 stal Maroš Šefčovič. Je zároveň aj jedným zo siedmych podpredsedov EK. Predseda EK mu pridelil portfólio medziinštitucionálnych vzťahov a administratívy.

Šefčovič vyštudoval ekonomiku, právo a medzinárodné vzťahy. Bol zástupcom veľvyslanca a radcom v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Izraeli. V rokoch 2002-2003 pracoval opäť na MZV SR, bol generálnym riaditeľom Sekcie bilaterálnej spolupráce i Sekcie pre európske záležitosti. Od roku 2004 do septembra 2009 bol stálym zástupcom SR pri Európskej únii v Bruseli.

 

Zloženie EK na roky 2009- 2014  

Z

ZZa komisia 2010 – 2014

José Manuel