Volby 2013

Dohovor starostov

 
 
V roku 2007 Výbor regiónov založil iniciatívu na znižovanie emisií v obciach a mestách Európy. Mestá a obce, ktoré sa tejto iniciatívy zúčastnia podpisom štatutára, sa zaväzujú do roku 2020 znížiť množstvo emisií CO2, ktoré sa na území mesta vypúšťa o 20 %, ako výsledok 20 %-ného nárastu energetickej efektívnosti a 20%-ného podielu energie z obnoviteľných zdrojov v skladbe energetických zdrojov. Po zrelom zhodnotení stavu životného prostredia v Moldave, po zvážení už vykonaných investícií do systému tepelného hospodárstva mesta a po zhodnotení ďalších očakávaných inovácií a moderných riešení vo vykurovacom systéme, v systéme verejného osvetlenia mesta, realizovaných a plánovaných zateplení budov v meste, po zvážení možnosti výstavby energeticky nenáročných bytových domov Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vstupe mesta do iniciatívy a poverilo ma podpisom dokumentu. K Dohovoru starostov som sa pripojil v Bruseli dňa 2.mája 2008 - v Európe ako siedme mesto, zo Slovenska prvé.  Dodnes sa počet signatárov rozšíril na viac než 5000.
 
Zo Slovenska podpísali tento Dohovor počas prvej podpisovacej ceremónie v roku 2008 dve mestá – mesto Nitra a mesto Moldava nad Bodvou. Zatiaľ sa k „Dohovoru“ zo Slovenska pripojilo ďalších šesť obcí.  v roku 2013 sa z údolia Bodvy pripojili štyri obce - Háj, Peder, Drienovec a Janík. Mesto vypracovalo tzv. Akčný plán, ktorý bol bruselskou centrálou iniciatívy prijatý a schválený. Mesto bude v budúcnosti riešiť svoju energetickú koncepciu aj koncepciu zachovania životného prostredia podľa tohto akčného plánu. Uvažujeme aj o pomoci mesta pri riešení používania solárnych panelov na rodinných domoch súkromných majiteľov a dosiahnuť tak pre majiteľov domov značné úspory vo vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody.
 
Text Dohovoru starostov v slovenčine, zoznam zúčastnených obcí a miest Európy, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o tejto iniciatíve môžete získať kliknutím na zvýraznený text.
 
V pripojených súboroch nájdete Akčný plán mesta Moldavy nad Bodvou a uznesenie MZ o schválení akčného plánu mesta.

 

K stiahnutiu